วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วิชา การศึกษาปฐมวัย

แผนการสอน
...........คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีที่มีอธิพลตอการศึกษาปฐมวัย นโยบายการศึกษาปฐมวัยของชาติ ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย รูปแบบการจัดการศึกษไทย ศึกษาวิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
.....จุดประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในช่วงปฐมวัย
2.พื่อให้ผู้เรียนอธิบายถึงผลงาน
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและเปรียบเ ทรียบประวัติความเป็นมา
4.เพื่อให้ผ้รียนสามารถอธิบายและเปรียบเทรียบประความเป็นมา ตลอดจนนโยบายแต่ละช่วงสมัยของไทย

5.เพื่อให้ผู้ เรียนอธิบายถึงรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย
6.พื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการดำเนินงาน
.....การดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล
สัปดาห์ที่ 1-2
-โครงการสอนรายวิชาการศึกษาปฐมวัย
-ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชาการศึกษาปฐมวัย
-โครงการสอน
-ความสนใจ
- ความหมาย ความสำคัญของเด็กในช่วงปฐมวัย
-มอบงานอ่านหนังสือนอกเวลา
-เอกสารประกอบการสอน
-การเข้ากิจกรรม
- แบ่งกลุ่มระดมพลังสมองตามประเด่นหัวข้อที่ได้รับ
-ข้อมูลจาก Intemet
- การนำเสนอผลงาน
- ศึกษาค้นคว้าห้องสมุด
-หนังสืออ่านนอกเวลา
- สืบค้น Intemet เกี่ยวกับความสำคัญของเด็กปฐมวัยต่างประเทศ
- นำเสนอผลการศึกษาค้นค้วาตลอดจนการสัมภาษณ์
- ดูวีดีทัศน์เรื่องสมองของเด็กปฐมวัย
- สรุปข้อคิดที่ได้
- มอบหมายงาน "แนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักศึกษาปฐมวัย"
สัปดาห์ที่ 3-4
-แนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่มีอธิพลต่อการศึกษาปฐมวัย
-นำเสนอผลงาน
- แผ่นใส
-แนวคิดทฤษฎีของโคมินิอุส
- สรุปประโยชน์และข้อคิดทีได้
-นำเสนอผลงาน
- แนวคิดของรุสโซแนวคิดของเปสตาลอสซี่
- แนวคิดของเฟรอเบล
- มอบหมายงานศึกษค้นคว้า
- แนวคิดของมอนเตสซอรี
- แนวคิดของฟรอยด์
- แนวคิดของเพียเจท์
- วคิดของโคลเบิร์ก
-ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
สัปดาห์ที่ 5-7-ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย ของต่างประเทศ
-กลุ่มนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
-เอกสารประกอบการสอน
-โซเวียต
-ดูวีดีทัศน์
-ใบงาน
-อิสราเอล
-บรรยายประกอบแผ่นใส
-แผ่นใส
-ความรับผิดชอบ
-ญี่ปุ่น จีน
-อังกฤษ
- สหรัฐอเมริกา
- แคนาดา
สัปดาห์ที่ 9-10
-แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
-กลุ่มนำเสนอ
-ความสนใจ
-ประวัติความเป็นมาการศึกษาปฐมวัย
-อภิปรายวิเคราะห์
-เข้ารวมกิจกรรม
-สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
-สมัยการศึกษายังไม่มีระบบ
-สมัยการศึกษาเริ่มมีระบบ
-สมัยปัจจุบัน
สัปดาห์ที่ 11
-รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
-กลุ่มนำเสนอผลการศึกษา
-เอกสารประกอบการสอน
- ความสนใจ
-บรรยายประกอบแผ่นใส
-แผ่นใส
-เข้ากิจกรรม
-อภิปรายสรุป
- มอบหมายศึกษาค้นค้วาหน่วยงานที่ค้นคว้า
สัปดาห์ที่ 12-13
วิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
-นำเสนองานต่างๆ
-เอกสารประกอบการ
-ความสนใจ
- วิเคราะห์งานต่างๆ
- เอกสารประกอบการ
-ความสนใจ
-อภิปราย
-บรรยายสรุป
-มอบงาน ค้นคว้า
-แบบฝึกหัดบทที่ 5
สัปดาห์ที่ 14-15
-ลักษณะการดำเนินงานสถานการจัดการศึกษา
-ศึกษาเอกสารดำเนินงาน
-เอกสารประกอบการ
-ความสนใจ
-บรรยายสรุป โรงเรียนสาธิต
-โรงเรียนสาธิต
-การเข้าร่วมกิจกรรม
-อภิปราย ซักถาม
-สังเกตการจัดกิจกรรม
-ศึกษาของเล่นของเฟรอเบลและมอนเตสซอรี่
-รายงาน บทความการจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน
16 -สอบปลายภาค